Szerkesztői ösztöndíj

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: MANK) pályázatot hirdet fiatal
bölcsészeknek és alkotóknak az Oláh János szerkesztői ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja, hogy segítséget nyújtson a könyv- és folyóirat-szerkesztői pályakezdéshez
kedvező feltételeket biztosítva a magas színvonalú szakmai tapasztalat megszerzéséhez.
Pályázhatnak: az 1983. január 1. után születettek.
Nem nyújthat be pályázatot, illetőleg nem részesülhet ösztöndíjban az, aki az ösztöndíj
időtartama alatt központi költségvetési forrásból egyéb művészeti ösztöndíjban (DLA- és PhDösztöndíj,
NKA alkotói támogatás, MMA támogatás, Móricz Zsigmond ösztöndíj és MTKK
pályázati támogatás…stb.) részesül.
Ösztöndíjban részesülhet: legfeljebb 10 fő.
Az ösztöndíj időtartama: 24 hónap (2018. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig).
Az ösztöndíj összege: bruttó 200. 000 Ft/hó
Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően
a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre.
A pályázat nyelve: magyar.
A pályázat tartalmi és formai követelményei:
Az ösztöndíj könyv- és/vagy folyóirat-szerkesztői programmal pályázható meg. A pályázó
aláírásával hitelesített munkatervének tartalmaznia kell:
- az ösztöndíjassal együttműködő könyv- vagy folyóirat-kiadó nevét, címét, valamint
vezetője nevét és elérhetőségeit. Egy kiadó max. 2 pályázóval működhet együtt. (Kizárólag olyan
minőségi, magas irodalmi és szellemi értéket képviselő intézmények működhetnek együtt az
ösztöndíjasokkal, amelyek elsősorban a szépirodalom és a társadalomtudományok területén
tevékenykednek.)
- a kiadóval egyeztetett szakmai tervet, programot, koncepciót (max. 3 oldal
terjedelemben)
- a támogatott időszak szakmai hozadékának főbb várt eredményeit
Az ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentáció:
2
1. Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és a nyilatkozat 1-1 példányban (a pályázati
adatlap és nyilatkozat letölthető a www.alkotomuveszet.hu honlapról)
2. A pályázó szakmai önéletrajza, névvel ellátva, 3 példányban
3. Ha van, a diploma (nyelvvizsga hiányában: a végbizonyítvány) másolata 1 példányban
4. Az ösztöndíj idejére tervezett szakmai koncepció leírása (részletes munkaterv maximum
3 oldal terjedelemben), névvel ellátva, 3 példányban
5. Együttműködői szándéknyilatkozat a befogadó kiadótól vagy szerkesztőségtől, melynek
mellékleteként cégkivonatuk másolatával vagy egyéb közhiteles okirattal bizonyítják,
hogy TEÁOR szerinti tevékenységeik között szerepel a könyvkiadás vagy folyóirat,
időszaki kiadvány kiadása.
Az írásbeli pályázatokat két módon szükséges benyújtani:
1.) Postai úton a MANK-hoz szeptember 15. nap, 16 óráig, a fenti dokumentumok
hiánytalan, kellő példányban történő csatolásával. A postai úton benyújtott
pályázatoknak a fenti időpontig be kell érkeznie a MANK-hoz. (A feladás időpontjával
kapcsolatos esetleges viták elkerülése végett érdemes tértivevénnyel postázni a
küldeményt.)
Postai benyújtás címe:
MANK Nonprofit Kft.
2000 Szentendre, Bogdányi u. 51.
1.) Elektronikus úton, a fenti dokumentumokból összeszerkesztett, egy darab PDF
formátumú csatolt fájlt a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre 2018.
szeptember 15. nap, 16 óráig. (A pályázat óriás file-ként való benyújtása, illetve más
weboldalra való feltöltése nem tekinthető érvényes pályázatnak.)
Az elbírálás határideje: a beérkezési határidőtől számított legfeljebb 40 munkanap.
Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
- a pályázati feltételeknek nem felel meg,
- hiányos a mellékelt dokumentáció,
- az adatlap/nyilatkozat hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,
- határidőn túl történik a benyújtása.
A pályázat elbírálása:
A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a MANK által működtetett
szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy
visszavonásáról a kuratórium dönt. A MANK fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot annak
bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa.
A kuratórium tagjai:
1. Mezey Katalin író, költő, az MMA Irodalmi tagozatának vezetője, Oláh János özvegye,
2. Erős Kinga kritikus, esszéista, a Magyar Írószövetség titkára
3. Orbán János Dénes író, költő, a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft
Előretolt Helyőrség Íróakadémiájának vezetője
4. dr. Szaniszló Krisztián kulturális tanácsadó, EMMI Miniszteri és Parlamenti
Államtitkári Kabinet
5. Szentmártoni János költő, író, a Magyar Írószövetség elnöke
A MANK az eredményről a döntést követő 15 munkanapon belül valamennyi pályázót írásban
értesíti, és a nyertes pályázók névsorát a www.alkotomuveszet.hu honlapon közzéteszi. Az emailben
történt értesítés írásbeli értesítésnek minősül. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.
Az értékelés szempontjai:
A pályázó szakmai előélete, munkatervének minősége és összetettsége.
Szerződéskötés:
A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt. A
szerződéskötéshez minden nyertes pályázónak szükséges csatlakoznia a Magyar Mecénás
Programhoz (http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/mank/magyar-mecenas-program).
Az ösztöndíj kifizetése:
Az ösztöndíj folyósításáról a MANK gondoskodik az ösztöndíjszerződés mindkét fél által történő
aláírását követően.
Beszámolási kötelezettség:
Az ösztöndíjasoknak a támogatott időszak teljesítményéről kétszer kell beszámolnia a
kuratórium előtt. 2019 augusztusában az elfogadott munkatervének megfelelő részbeszámoló
bemutatását kérjük írásban, és a kuratóriummal való személyes konzultáció keretében is, amely
tartalmazza az adott időszakban elvégzett munka és feladat leírását, valamint az ösztöndíjas
szerkesztésében vagy közreműködésével megjelent kiadványok rövid ismertetőit (max. 3 oldal
terjedelemben). Emellett kérjük az ösztöndíjas által az ösztöndíjas időszak első évében írt legalább
6 recenzió vagy kritika bemutatását is.
Továbbá 2020 augusztusában az ösztöndíjasnak összegző szakmai beszámolót kell bemutatnia
szóban és írásban a két év során végzett tevékenységekről, szerkesztőségi munkákról, valamint,
hogy azok mennyiben járultak hozzá az ösztöndíjas szakmai fejlődéséhez.
Az írásos beszámolóhoz csatolni kell 1-1 példányt a szerkesztésében megjelent kiadványokból,
az ösztöndíjas által az ösztöndíjas időszakban írt legalább 12 recenziót vagy kritikát, valamint a
befogadó intézmény rövid szakmai értékelését is.
4
Amennyiben az ösztöndíjas beszámolási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz
eleget, az ösztöndíj visszatartható, illetve részlegesen vagy teljes összegben visszakövetelhető.
Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:
A nyertes pályázó ösztöndíjas időszakának ideje alatt köteles a szerkesztésében vagy
közreműködésével megjelent kiadványokban az ösztöndíj nevét és az Emberi Erőforrások
Minisztériuma támogatásának tényét feltüntetni (pl.: A szerkesztő az Emberi Erőforrások
Minisztériumának Oláh János szerkesztői ösztöndíjasa.).
A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:
Név: Jeszenszky Beatrix
Tel.: 36/70/198 2028
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.